1. Algemeen.

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen By DeDe Beauty en de cliënt waarop By DeDe Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen door By DeDe Beauty.

2.1 De styliste van By DeDe Beauty zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de styliste worden vermeld.

2.3 De styliste van By DeDe Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt heeft welke van invloed zijn op de behandeling.


3. Afspraken.

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan By DeDe Beauty melden.

3.2 Indien de cliënt deze afspraak niet of niet tijdig nakomt, wordt door By DeDe Beauty 100% van het tarief van de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekend. Mocht verhindering voorkomen door overmacht, zal bovenstaande komen te vervallen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Het factuur moet betaald zijn wil er een nieuwe afspraak gemaakt kunnen worden.

3.3 Bij microblading word bij de intake/patchtest een aanbetaling van €50,- gevraagd. Dit word in mindering gebracht bij de 1e behandeling. Word deze afspraak geannuleerd word dit niet gerestitueerd. Als de bijbehorende nabehandeling geannuleerd wordt en pas na 8 weken ingepland kan worden, word deze alsnog in rekening gebracht.

3.4 Indien de cliënt later dan de afgesproken in de salon komt, wordt de behandelingsduur door de styliste ingekort met de verloren tijd en wordt het gehele honorarium aan de cliënt doorberekend. De aangegeven richttijden zoals vermeld op de website worden hierbij aangehouden.

3.5 Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan om hygiëne, veiligheid en concentratie te waarborgen. Mobiele telefoons dienen bij binnenkomst op de "stil-modus" gezet te worden.

3.6 Wanneer meubilair, producten of apparatuur door de klant beschadigd word, heeft By DeDe Beauty het recht een schadevergoeding te eisen.


4. Betaling.

4.1 By DeDe Beauty vermeldt alle prijzen van de behandelingen online. De gemelde prijzen zijn vrij van BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.3 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Wanneer de client dit niet kan voldoen mag By DeDe Beauty een van waarde voorzien eigendom van de client achter houden tot de betaling voldaan is.

4.4 Bij microblading word bij de intake/patchtest een aanbetaling van €50,- gevraagd. Dit word in mindering gebracht bij de 1e behandeling. Word deze afspraak geannuleerd word dit niet gerestitueerd.

4.5 Wanneer de betaling voor producten/behandeling niet voldaan worden heeft By DeDe Beauty het recht een incassobureau in te schakelen.

4.6 Op cadeaubonnen word geen restitutie verleend. Wanneer er bv 15 euro van een behandeling betaald moet worden en er word afgerekend met een waardebon twv 20 euro, zal dit op die bon in mindering worden gebracht. Het restant zal blijven staan tot een volgende keer. Dit word niet contant uitbetaald.

5. Persoonsgegevens en privacy.

5.1 De cliënt voorziet de styliste voor/bij de eerste behandeling voor wimperextensions, lashlift en Microblading van alle gegevens op het intakeformulier, welke styliste noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de behandeling.

5.2 De cliënt wordt vooraf aan de eerste behandeling voor wimperextensions de mogelijkheid geboden een lijm allergie test te doen. Een intake/patchtest alvorens Microblading is verplicht.

5.3. De styliste behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.4 By DeDe Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5.5 De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

5.6 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.7 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de styliste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden dient te verstrekken.

5.8 De klant mag ten alle tijden zijn/haar gegevens inzien, veranderen of laten verwijderen omtrent de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation (GDPR). Hiermee vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Klantgegevens worden 1 jaar bewaard na laatste afspraak. Bij Microblading is dit 2 jaar. Heeft u dus 1,5 jaar geleden een intake ingevuld, maar tussentijds geen afspraak meer gehad, zult u het opnieuw in moeten vullen.

5.9 De styliste gebruikt foto’s/filmpjes gemaakt tijden de behandeling op haar Facebook-/Instagram-/ Pinterest profiel of website na mondelinge of schriftelijke toestemming van de cliënt.

5.9.1 Er zijn camera's in de studio aanwezig. Deze beelden worden niet gebruikt voor doeleinden anders dan inbraak of diefstal.


6. Aansprakelijkheid.

6.1 By DeDe Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de styliste van By DeDe Beauty is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.

6.2 Beschadiging en of diefstal: By DeDe Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

6.3 Er zijn camera's binnen en buiten de studio aanwezig.


7. Klachten.

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet een klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking gemeld worden aan By DeDe Beauty .

7.2 By DeDe Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3 Indien een klacht over de behandeling gegrond is (zoals beoordeeld door de stylist van By DeDe Beauty) zal By DeDe Beauty de behandeling opnieuw verrichten, tenzij in overeenstemming tussen cliënt en By DeDe Beauty tot een andere overeenstemming wordt besloten. 

7.4 Indien By DeDe Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


8. Behoorlijk gedrag.

8.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

8.2 Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de styliste van By DeDe Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.


9. Garantie Wimperextensions / Elleebana Lash Lift / Microblading / Godefroy

9.1 By DeDe Beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt bij een behandeling arriveert met oogmake up.

- De cliënt andere producten dan door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De cliënt aftercare instructies niet heeft opgevolgd.

- De cliënt een advies van de styliste om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- De client niet binnen die week langs kan komen zodat By DeDe Beauty dit zelf kan beoordelen. In dat geval zal de normale prijs berekend worden.

9.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voorafgaand aan de behandeling middels het intakeformulier. Cliënt begrijpt dat een allergische reactie ten alle tijden kan voorkomen en kan By DeDe Beauty hier niet verantwoordelijk voor stellen.